Integritást sértő események bejelentése
Integritást sértő események bejelentése
Az MVM XPert Zrt. a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált visszaélés-bejelentési (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn a 2009. évi CXXII. törvény, illetve a 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel.

A következő csatornákon jelezhetők a Társaság szervezeti integritását sértő eseményekre utaló információk (etikai kódexben rögzítetteket sértő események, korrupció, visszaélés, csalás stb.):
postai úton, levélben: MVM XPert Zrt. 1601 Budapest, Pf. 83. – feltüntetendő: „Megfelelést Támogató Szervezet részére, s.k. felbontásra”, továbbá 
az esemenyekpanaszok@mvmxpert.hu e-mail-címen.

A bejelentések kezelésével kapcsolatosan a következőket kell tudni:
Az MVM XPert Zrt. minden bejelentést megvizsgál.
A bejelentésekhez kizárólag a Társaság erre kijelölt munkatársai férnek hozzá.
Bármely csatornán beérkező bejelentés beérkezésétől kezdődően a bejelentő anonimitása biztosított.
A bejelentést tevő személy a bejelentés megtétele miatt hátrányos elbánásban nem részesülhet.

Amennyiben a bejelentés és a rendelkezésre álló információk szervezeti integritást veszélyeztető eseményre utalnak, a Társaság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen. Minden ilyen esetben a bejelentést tevő visszajelzést kap.

Az MVM XPert Zrt. mint adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentésekkel érintett természetes személyekre vonatkozó adatkezeléseiről a https://xpert.mvm.hu/Kozerdeku-adatok/GDPR weboldalon megtalálható általános munkavállalói adatkezelési tájékoztatójában – különösen, de nem kizárólagosan a tájékoztató 12. pontjában, a „Munkaviszonyból, illetve egyéb jogviszonyból eredő kötelezettségek (pl. etikai elvárások) megszegésének gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, kötelezettségszegés esetén jogkövetkezmények alkalmazása, munkáltatói/megbízói igények érvényesítése” sorában – adja meg a tájékoztatást.